സന്തോഷം തരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ

നാണക്കേട്‌  തോന്നേണ്ട ഇരുണ്ട പ്രവർത്തികൾ ഒഴികെ  ഏതു രീതിയും യോജ്യം തന്നെ .നാം സന്തോഷിക്കാൻ  വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കരുത്  സന്തോഷം പടർന്നു  പന്തലിക്കെണ്ടാതാണ് .ബലം പ്രയോഗിച്ചു പിടിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒന്നല്ല.

സന്തോഷം  സ്വാർത്ഥതയുമായി  ചേരുകയില്ല . നല്ല ഇഷ്ടം  തോന്നുന്ന  ഒരു പനിനീർ  പൂ  പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ  നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുമെങ്കിലും  റോസാച്ചെടി  വേദനിക്കുന്നു.നല്ല ചെത്ത് കാറുകളും  ബൈക്കുകളുമായി  ചീറിപ്പായുമ്പോൾ  ലഭിക്കുന്ന  സന്തോഷം  മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൻറെ  നിലവിളിയാകരുത്.

സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നത്  നമ്മുടെ മനസ്സുതന്നെ . മനസ്സാണ് നമ്മുടെ വഴി കാട്ടി . മനസ്സിനെ ശുഭചിന്തകളാ ൽ   നിറയ്ക്കുന്ന  മനുഷ്യൻ  സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു.

തൻറെ  സന്തോഷം പങ്കു വയ്ക്കുമ്പോൾ  മനുഷ്യൻ വലിയവനാകുന്നു

written by Sherin Mary Zacharia in March2016

One Reply to “സന്തോഷം തരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.