സന്തോഷം തരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ

നാണക്കേട്‌  തോന്നേണ്ട ഇരുണ്ട പ്രവർത്തികൾ ഒഴികെ  ഏതു രീതിയും യോജ്യം തന്നെ .നാം സന്തോഷിക്കാൻ  വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കരുത്  സന്തോഷം പടർന്നു  പന്തലിക്കെണ്ടാതാണ് .ബലം പ്രയോഗിച്ചു പിടിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒന്നല്ല.

സന്തോഷം  സ്വാർത്ഥതയുമായി  ചേരുകയില്ല . നല്ല ഇഷ്ടം  തോന്നുന്ന  ഒരു പനിനീർ  പൂ  പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ  നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുമെങ്കിലും  റോസാച്ചെടി  വേദനിക്കുന്നു.നല്ല ചെത്ത് കാറുകളും  ബൈക്കുകളുമായി  ചീറിപ്പായുമ്പോൾ  ലഭിക്കുന്ന  സന്തോഷം  മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൻറെ  നിലവിളിയാകരുത്.

സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നത്  നമ്മുടെ മനസ്സുതന്നെ . മനസ്സാണ് നമ്മുടെ വഴി കാട്ടി . മനസ്സിനെ ശുഭചിന്തകളാ ൽ   നിറയ്ക്കുന്ന  മനുഷ്യൻ  സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു.

തൻറെ  സന്തോഷം പങ്കു വയ്ക്കുമ്പോൾ  മനുഷ്യൻ വലിയവനാകുന്നു

written by Sherin Mary Zacharia in March2016

abnormal rituals of modern society

Eagerness to overtake others is going  to unprecedented levels in young  people. only people who reach the top are known as winners.  all  of us are winners. families try atrocious ways to         make very young students    learn everything repeating long lessons without finding out its meaning .ugly competition digs channels of intolerance in young minds. everyone  tries  to reach the top .sometimes  kicking fellow beings out of the way.

unity helps everyone.  do good young people for world  arises into your regime.sow the seeds of harmony to reap the harvest of unity. try to enable  those who could not make it.those who have not  won the glowing titles   are but  waiting for a  second chance.  rest of the world may mock  but go ahead with determination to do the  best.

truth is roaring

roar of truth  will give waves of horror in the hearts of wrong doers. roaring lions can be tamed but not a heart that is boiling with guilt.we think that both  ma n  and god have no hint about our thoughts. good  habits and thoughts help us  to earn good character.

ugly sense of pride makes   the person go towards wrong. nothing  else can stop you from  going to the arms of wrong  but  your heart filled with  purity.  you should  ensure  that only  truth directs you. people   enjoy when rumors  spread about others esppecially the ones who are  in power   and  glamour.  it  is not good to make       others  feel miserable in front of others.

always speak                    sure            truth. the very     world  will hate liars. satyameva jayathe

just a way to begin teaching autistic children

every      where the discussion is about trying to solve the puzzle  called autism. a   differently abled child needs to be treated  with love and respect. every  individual has            a valuable thing called dignity.people just a want us to do what they feel  is right. but we have our  ways of doing  things. never think that we will  not understand some of the thing s they impose on us. the true teacher  tries to find what establishes creativity in the student.without which       there     will be no imagination.the quality of thoughts is      found from this.we want    to express our minds.time will erode the abilities of a person if you do not boost them. you will find it       wonderful  to watch people express their thoughts and feelings  rather than just  rewriting other person’s   ideas. empower the person with means to open their hearts.let your love give us  purpose. it will just turn us into  hope for the future .

simply set our minds to explore  roam deep inwards. wewill bring treasures

enemy within

Everybody  prefers food that is tasty and healthy. but  not all people get it.food should not be   wasted. reduce the   amount of food we serve into the plate .the leftover food gets spoiled. everyone loves to have their stomach full of good food. if you need more you  can take later.how can  we waste food when millions are starving. history  tells us about famines caused by sun and drought.sides need    to    be taken when discussing about what causes  shortage of food . in several places. some  people have surplus  food. every body  can find some   solution for making use of      the extra food they have. kind people share food. ultimately there is a limit     to what one can eat.

just  your concern  for the people who have no food will  prevent you from wasting food. do not serve too much food for children to make them fat. we shall  waste it when many children are dying ;of hunger in poor  nations.

വനത്തിനുള്ളിലെ സംഭവം

                   കൊടുംകാടിനുള്ളിൽ  ഒരു  കൊലപാതകം  നടന്നിരിക്കുന്നു . ഒരു കൊമ്പനാനയെ  മറ്റേതോ മൃഗം  കൊന്നു  തിന്നിരിക്കുന്നു  . ആനവാലും  കൊമ്പും മാത്രം ബാക്കി . ഒരു  ആന  കാട്ടിലൂടെ  നടക്കുമ്പോൾ  ഒരു കടുവ എതിരെ വന്നു . കടുവയ്ക്ക്  നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു . എന്നാലും  സുഗമമായി  ആനയെ  പിടിച്ചു  തിന്നാൻ  എന്തെങ്കിലും  സൂത്രം  ഉപയോഗിക്കണം ; കടുവ വിചാരിച്ചു . കടുവ  പതിയെ  ആനയുടെ അടുത്തു  ചെന്നു . ആനയോട്  സൗഹൃദം  നടിച്ചു .” സുന്ദരമായ  പ്രകൃതി . നമുക്ക്  ഒന്ന്  നടന്നിട്ട്  വന്നാലോ?” കടുവ ആനയോട് ചോദിച്ചു . ” നാട്  മുഴുവനും കാണാൻ  പറ്റും  ; അണക്ക മലയുടെ മുകളിൽ  നിന്നാൽ !” കടുവ പറഞ്ഞു . സൂത്രത്തിൽ ആനയെയും കൂട്ടി  കടുവ   അണക്ക മലയുടെ മുകളിലെത്തി . “മുന്നോട്ടു  നീങ്ങി  നിന്നാൽ നന്നായി  കാണാം “.  കടുവ  ആനയെ  ഒരു  മഞ്ഞ നിറമുള്ള  കല്ലിൻറെ  മുകളിലേക്ക്  കയറ്റി  നിറുത്തി .

 ആനയുടെ  ഭാരം താങ്ങാൻ  സാധിക്കാതെ  കല്ല്‌ തകർന്നു . ആന താഴേയ്ക്കു  വീണു ചത്തു . കടുവ  ആനയെ  തിന്നു .

ആനയുടെ  അസ്ഥികൂടം  തേക്കടിയിൽ  ഞാൻ  കണ്ടു .

why is the ticket to paradise not found in shops?

many people try to find peace of mind through different ways. some always do enrich their lives  with worldly items like good house,jewellery etc. getting  peace  is the  most difficult thing  on earth.so very strong is our  selfishness that we  really fail to see how much   we destroy others  happiness .always we want joy but  are not willing to  spend our time  and energy for those who need them. in  our  world  big people  make  name  by giving  away  anything  to needy.  they  need their wants to others  . distributing  money and clothes is not enough.

do we ever try to share our time among people who want it? just  a smile or a kind word will be of immense help to many. people who share  others feelings will really see gates of  paradise

 

 

return to basic life

unlike animals  we humans have very  much  moved away from nature, our original home. we  have changed  our lifestyles to such an extent that our nature no longer fits us,or are we the misfits in this beautiful world? how horrible it is  to ignore your  heart’s true feelings only because rules want us to follow them.you  must not feel  bad for being different.it is  just the problem of our society’s  attitude.  most people rudely get the world altered to enjoy life giving high trouble to others.