വന്ദേ ഭാരതം 

സീമകളില്ലാത്ത മനുഷ്യസ്നേഹം തേടി
സൂക്ഷിച്ചെടുത്തിതെൻ  സാധനങ്ങളുമായി
തിരിച്ചുവരുന്നിതറിഞ്ഞതിനാൽ
ഓരോ സായാഹ്നവും തന്ന ശുഭവർത്തമാനം
സുരക്ഷിതമല്ലിന്നു മറുനാട്ടിലെൻ ജീവിതം
ദൈവത്തിന് സ്വന്തനാട്ടിൽ കിട്ടുമെനിക്കാശ്വാസം
ഭയന്നുവിറച്ചു ഞാൻ  അകലെയീ  മരുഭൂവിൽ
പണിയില്ല പണമില്ല മരണമടുക്കും പദനിസ്വനം
സൂര്യനുദിച്ചുയരുന്നതിൻ  മുൻപേ , വേഗം
വന്നെത്തണമെൻ  നാട്ടിൻ  മടിത്തട്ടിൽ
അടഞ്ഞ വാതിലുകൾക്കപ്പുറം  തനിച്ചിരിക്കാം
കാണാതൊരുമുഖവും , ജാഗ്രതയോടെ .
ഈ   നാടെൻറെ , നാട്ടാരെൻറെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.