ഇര

ഒരു ദിവസം ഞാ൯ പത്രത്തിൽ വായിച്ച കാര്യമാണിത്. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു പുലിയിറങ്ങി, മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ചു,ആടുമാടുകളെ കൊന്നുതിന്നു.ഒരു പുലി ഗ്രാമത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി. പുലിയെ പിടിക്കാ൯ ജനങ്ങളും സ൪ക്കാരും തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു.

                                           പുലിയെ ബന്ധിക്കാ൯ വടം കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ പുലി ഓടിപ്പോയി.  തോക്കുമായി മൃഗ‍ഡോക്ട൪  പുലിയെ വെടി വയ്ക്കാ൯  എത്തി.

പുലി അയാളെ മാന്തി. ഡോക്ട൪ ജീവനും കൊണ്ടോടി. സ൪ക്കാ൪ നിസ്സഹായരായി.

                                            പുലി ത൯റെ സ്വതന്ത്രജീവിതം തുട൪ന്നു. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രാമവാസികൾ വനപാലകരെ പൊറുതിമുട്ടിച്ചു. സഹികെട്ട് അവ൪ പുലിയെ പിടിക്കാ൯ ഇരുമ്പുകൂടു  പണിതു. ഈ കൂട്ടിനകത്താണ് പുലി കയറേണ്ടത്. പുലി കൂട്ടിൽ കയറാ൯  വേണ്ടി  ഇരയെ കണ്ടു പിടിച്ചു  കൂട്ടിലാക്കണം.

                                              പുലി  ജീവനുളള   മൃഗ‍ങ്ങളെ മാത്രമെ തിന്നുകയുളളൂ. സൂത്രത്തിൽ ഒരു നായെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ കൂട്ടിലടച്ചു. പാവം നായ താ൯ പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അറി‍ഞ്ഞില്ല. താ൯ ഏതെങ്കിലും നല്ല വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് ആ തെരുവുനായ കരുതി. അവ൯ തനിക്കു കിട്ടിയ ബിസ്കറ്റും തിന്ന് ഉറങ്ങി.

                                               രാത്രിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന പുലി അവിടെ വന്നു. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന നായ പുലിയുടെ ഇരയായി. പുലി മനുഷ്യ൯റെ സ്വാ൪ത്ഥതയുടെയും.

written  in  August  2014   by  Sherin  Mary  Zacharia

മണ്ണിന്റെ മക്കൾ

  ഈ  ഭൂമിയുടെ  യഥാർത്ഥ  അവകാശികൾ ആരാണ് ? പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും  സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ .ഈ  ഭൂമിയുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനം  കേൾക്കുന്നവർ .ആദിവാസികളാണ്  ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ  ഈ  മണ്ണിന്റെ മക്കൾ . അവരെ അവരുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതശൈലി  പിൻതുടരാൻ  അനുവദിക്കുകയാണ്  വേണ്ടത് .

                                   ആദിവാസികൾ  വളരെയധികം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് . സ്വജനങ്ങളോടൊപ്പം  കാടിന്റെ  അകത്ത് അവർ തനതായ  ജീവിതരീതി  പിൻതുടരുന്നു . താൽപ്പര്യമുള്ള  തരത്തിൽ  ജീവിക്കുവാൻ  അവരെ അനുവദിക്കണം . ആദിവാസികളുടെ കാനനവാസത്തിന്  ചേരാത്ത  ഒന്നാണ്‌ കാടിനരികിൽ  കോണ്‍ക്രീറ്റ്  വീടുകൾ  പണിയുന്നത് .

                             ആദിവാസി കാടിനകത്തു സ്വന്തസംസ്കാരത്തെ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന  ജീവിതം നയിക്കട്ടെ. ആദിവാസികളെ പരിഷ്കൃതരാക്കുമ്പോൾ  അവരുടെ  കല , സംസ്കാരം , പാരമ്പര്യമായി  കിട്ടിയ അറിവുകൾ  എന്നിവ  നഷ്ടപ്പെടാതെ  കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം .

written by SherinMaryZacharia in September 2014

drawing by Shreya Susan Zacharia

young people get too little chance

young people     get     too little chance  to speak to  public what you think of the world.  doers of wrong go around  but   you do not go around the          world to enjoy      life. go to help     the poor and needy. to wash  your mistakes you form into a servant of the helplless.vent your energy in making    a wonderful world.everybody    needs  to       organise their lives    into  more useful ones be     good       rest of the world will     understand            you.       the young people                      embody energy they  should spend it for  those who cannot stand up for   themselves. i plan to write about  these issues.

go in to earth’snatural beauty

to  make  a                                real humanbeingyou  need ttto take  young children into earth’s                  good       places  like forests,lakes happiness will fill their hearts to breathe fresh air

Military for peace

We think that armed forces are for protecting our nation from enemies. They help the citizens affected by natural calamities like flood , avalanche etc. only those with a strong mind and strong body can rise to the need of the occasion.
When disaster strikes on a large scale, we call the military for rescuing the affected people. Superman will not be able to do such actions. The armed forces are trained to build roads and bridges in the worst affected regions. This will help transporting people and supplies.
The will power and must do it attitude of those people make them the first choice for rescue operations not only in India but also worldwide. They have to face many dangers like landslides cyclones etc.. Still they risk their lives to save that of others.
Still we hardly ever remember their sacrifices. We always remember people who entertain us but soon forget those who had helped us during difficult times. We need to salute our brave heroes .

rush for divine emergence

people hope that   god    will       turn their problems into answers.always god helps those who               help others teach more  about kindness to young children.

young people

the       old will always  find  fault  with            the young that    is   how     the world       moves forward