rustling wind

far away from the bustling streets of the city lies the green woods .  the soul feels     free.happiness fills every  breath. to have  a bath in a pool of cool   water is calming. wilderness treats you    like a queen every plant keeps you happy with its colorful blossoms. you will want to  indulge in the warm love of mother nature.

പണം സന്താപ കാരണം

                             തന്ന  പണത്തിനു തുല്യമായ വസ്തുക്കളും സേവനങ്ങളും  മനുഷ്യർ  ആഗ്രഹിക്കുന്നു . പണം കൊടുത്തു എന്തും വാങ്ങാമെന്നു ചിലരെങ്കിലും  ആശിക്കുന്നു . അതുകൊണ്ട്  സുഖമായി  ജീവിക്കുവാൻ പണം കൂടിയേ തീരൂ  എന്ന ധാരണ  സ്വാഭാവികമായി നമുക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചു .

                    സ്വന്തമായി  അദ്ധ്വാനിച്ചു  ജീവിക്കുന്നതാണ്  എപ്പോഴും  നല്ലത്. പലപ്പോഴും ആവശ്യങ്ങളെക്കാളുപരി   അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുവാൻ  മനുഷ്യൻ പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ  നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നു. വിശ്രമത്തി നോ  വിനോദത്തിനോ  വിശ്വസിക്കുന്ന  ദൈവത്തിനായോ  സമയം നീക്കി വയ്ക്കാൻ  മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നില്ല.

               സുന്ദരമായ  പ്രകൃതിയോ  ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന  ഈശ്വര കൃപയോ  ധനസമ്പാദനത്തിനായുള്ള  പരക്കംപാച്ചിലിൽ  പലരും വിസ്മരിക്കുന്നു . ഫലമോ സന്തോഷം സന്താപത്തിനു   അരങ്ങൊഴിഞ്ഞു  കൊടുക്കുന്നു . പണം എല്ലാവർക്കും  ആവശ്യമാണ് . പക്ഷേ  അത് മാത്രമാവരുത് ആവശ്യം . നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള  ജീവിതം കാണുവാനും  മനസ്സിലാക്കുവാനും  നാം സമയം കണ്ടെത്തണം .

written by SherinMary Zacharia in Sep-Oct 2015

our animal friends

many    animals are      kept in      zoos for people to see. it is really both cruel and causing indignation to put the animals in cages or enclocsures. they should be allowed freedom to live  in their natural habitat. people can visit wildlife sanctuaries and national parks to see the wild species .  it should include         facilities to study or care for animls  nothing can save  animals from cages. a  lion who was born to be the king of the forest should not suffer like a  prisoner . dilate your  thoughts and views to respect world of animals. A few people believe that those who cannot talk have no feelings. every creature loves to be with friends   and family.they are not just for other’s fun. our rough emotions should not perish on poor animals.

what makes the world selfish

america has put many autistic kids in                                 great frustration and anger by calling    one             of us with sensory problem as a          public nuisance. we are not   autistic by our choice. it is    god’s will.

try to  provide us a better  world     to live where people accept each other without taking into picture their differences

 

thriving plastic in our lives

we use so  much plastic daily that simply we      cannot  live with out it everybody throws waste in plastic bags this in turn pollutes                       our environment our people would  litter rivers and lakes which would kill water   life. educating school students on this  is  necessary.

our gentle birds get badly hurt  by flying kites .plastic bags containing food and waste will attract stray dogs .urgent measures should be taken to prevent        bags  of waste from littering every open    space.  just doing your shopping with it does only good.we should not  put waste in it making it dangerous

 

caged pets rescuer

lovelysweetypussiasome         people keep              pets  in cages to enjoy watching them. rising population  leaves people with much less place to have      pets.   without pets        our                      world   would not                       know about   innocent love. pets love  t to play very much.however we lock pets  in     cages. they are not allowed to follow their heart .every child likes                 to play  with       pets but not every child should keep a  pet in a cage you can keep a quite   abandoned animal  as your pet.you can give it a  nice new name and some  food in Trivandrum we played with a street dog whom we named Lovely Sweetie.she was very cute. we     evoke  culling of     street   animals by not providing  them love   and care.without it animals turn aggressive.

any child can play with and feed animals if  there   are pet farms to keep homeless animals

 

 

 

 

ഞാൻ കാണുന്ന ഭാരതം

നാം  ഇന്ന്  ജീവിക്കുന്ന  സ്വതന്ത്ര  ഇന്ത്യ ധാരാളം   പേരുടെ  പരിശ്രമത്തിന്റെയും  ത്യാഗത്തിന്റെയും  പരിണിതഫലമാണ് .  ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം  ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു . നമുക്ക്  സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തും ചെയ്യാനുള്ള  അനുവാദമല്ല . നേരെമറിച്ച്  നമ്മുടെ  സംസ്കാരവും  സത്തയും  കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകാൻ വേണ്ടി   അനേകർ    ജീവൻ  വെടിഞ്ഞു. അവരുടെ   ഓർമ്മകൾ  നാം സൂക്ഷിക്കണം . അവരുടെ സ്വന്ത ജീവനേക്കാൾ  രാഷ്ട്രം  നേരിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്  പരിഹാരം  തേടുന്നതിനു അവർ നേരം    കണ്ടെത്തി . ധാരാളം പേർ  കാത്തിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം  വലിയ വില നല്കിയാണ് നാം  ലഭ്യമാക്കിയത് .  നമ്മുടെ   സഹജീവികളുടെ  ജീവൻറെ  വില. ഇവരുടെ  കഷ്ടതകൾ  വാക്കുക കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ  ബുദ്ധിമുട്ടാണ് .

കടൽ  കടന്നു  വന്ന  വിദേശികളെ  തുരത്തി ഓടിച്ച  നമ്മൾ  അഴിമതിയുടെയും അനീതിയുടെയും  പിടിയിൽ  നിന്ന് എന്നാണ് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കുക? സ്വാതന്ത്ര്യം  കുറച്ചു പേർക്ക്  മാത്രമല്ല ; എല്ലാവര്ക്കും ആവശ്യമാണ് . യഥാർത്ഥ  സ്വാതന്ത്ര്യം ഭയം കൂടാതെ നേര്  പറയാൻ സാധിക്കണം . ദുർബലരെ  ബലശാലികൾ  അടിച്ചമർത്താത്ത  ഇന്ത്യയാണ് സ്വാതന്ത്ര ഇന്ത്യ.

by sherin Jul-Aug 2015

does reading create a better person

my      temptation               to     dart  comments at     the society        is due to the ideas I have  saved          in my thoughts after reading books and       news papers.  it helps me to understand  the           situation people face. utter neglect of hapless people    by the powerful hurts me. people who have no food or houses           spend their   lives in misery. people                   always ignore those      who have fallen in the battle  of     life.

taste of   life is sweet. filled with your dreams of road to success. reading provides information          on        various issues.it      opens our eyes                                                        into the selfish world. the  hope to win comes from reading.we begin to discover our inner  power.our pogress in life is always understood by what  we read.     a person who     reads   will   always succeed      in      life. all people should read.then lots of problems   can be solved. sure the world will     be better.

 

നഗരം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നാശം അടുക്കരുത്

   നാം  സഹായം  ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്  അത് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ  പിന്നെ  നാം  മനുഷ്യരെന്ന  വിശേഷണത്തിന്  യോഗ്യരല്ല .  നമുക്ക്ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം പേർ  മറ്റുള്ളവരുടെ വഞ്ചനക്കും  അവഗണനയ്ക്കും  പാത്രമാകുന്നു .

                     കടം വാങ്ങിയ  കർഷകനെ  ചതിച്ചത് പ്രകൃതി ആണെങ്കിൽ  പ്രകൃതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട്  എന്ത് കാര്യം ? തണൽ   തരുന്ന  മരങ്ങളെ  മുറിച്ചു മാറ്റാൻ   നമ്മുടെ കൈ  പൊങ്ങാൻ നാം  സമ്മതിക്കരുത് . നാം പ്രകൃതിയെ  നശിപ്പിക്കരുത് .

   ജനനന്മ  മുൻനിറുത്തി  മരങ്ങളെ  അറുത്തു  മാറ്റാൻ  ആ  കൈ  ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ  മരം ആർക്കു പരാതി നൽകും ?

   സഹായം  ആവശ്യമുള്ളവരെ  സഹായിക്കുന്ന  സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ  നന്മയുടെ  അവതാരങ്ങളാണ് .

                          സൗകര്യങ്ങൾ  ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു . വികസനത്തിൻറെ  പേരിൽ  പലപ്പോഴും  മനുഷ്യനും  മണ്ണും  വലിയ നഷ്ടം നേരിടെണ്ടാതായി വരുന്നു . പാലം  പണിയാൻ  വേണ്ടി  മരങ്ങൾ  മുറിച്ചു . മനുഷ്യർക്ക്‌ വീട്  നഷ്ടപ്പെട്ടു .

                      വികസനം വരുമ്പോൾ  നഗരത്തിനൊപ്പം  പ്രകൃതിയും അഭിവൃദ് ധി പ്പെടണം . മരങ്ങൾ  നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക . പ്രകൃതി  എന്ന അക്ഷയപാത്രം എറിഞ്ഞു ടയ്ക്കാതിരുന്നൽ  എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കും . നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കാതിരുന്നാൽ  നമ്മുടെ ഭൂമി ശാന്തസുന്ദരമായിരിക്കും .

     ജനങ്ങൾ  സുരക്ഷിതരാകാൻ പ്രകൃതി  സുരക്ഷിതയായിരിക്കണം . മനുഷ്യന്റെ നിലനില്പ്പ്  പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ  ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

written by SherinMary Zacharia in June2015

our position in society

lots    of people try to        display  their     wealth   in           today’s  world people want great fame and name however   our world                     does  not value real  generousity .our          just       and   kind        nature        alone should talk     of us. kind people will always have god’s blessings. some attach a         lot of importance to their looks. quality of thoughts is equally important.just being famous alone is not enough.