വനത്തിനുള്ളിലെ സംഭവം

                   കൊടുംകാടിനുള്ളിൽ  ഒരു  കൊലപാതകം  നടന്നിരിക്കുന്നു . ഒരു കൊമ്പനാനയെ  മറ്റേതോ മൃഗം  കൊന്നു  തിന്നിരിക്കുന്നു  . ആനവാലും  കൊമ്പും മാത്രം ബാക്കി . ഒരു  ആന  കാട്ടിലൂടെ  നടക്കുമ്പോൾ  ഒരു കടുവ എതിരെ വന്നു . കടുവയ്ക്ക്  നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു . എന്നാലും  സുഗമമായി  ആനയെ  പിടിച്ചു  തിന്നാൻ  എന്തെങ്കിലും  സൂത്രം  ഉപയോഗിക്കണം ; കടുവ വിചാരിച്ചു . കടുവ  പതിയെ  ആനയുടെ അടുത്തു  ചെന്നു . ആനയോട്  സൗഹൃദം  നടിച്ചു .” സുന്ദരമായ  പ്രകൃതി . നമുക്ക്  ഒന്ന്  നടന്നിട്ട്  വന്നാലോ?” കടുവ ആനയോട് ചോദിച്ചു . ” നാട്  മുഴുവനും കാണാൻ  പറ്റും  ; അണക്ക മലയുടെ മുകളിൽ  നിന്നാൽ !” കടുവ പറഞ്ഞു . സൂത്രത്തിൽ ആനയെയും കൂട്ടി  കടുവ   അണക്ക മലയുടെ മുകളിലെത്തി . “മുന്നോട്ടു  നീങ്ങി  നിന്നാൽ നന്നായി  കാണാം “.  കടുവ  ആനയെ  ഒരു  മഞ്ഞ നിറമുള്ള  കല്ലിൻറെ  മുകളിലേക്ക്  കയറ്റി  നിറുത്തി .

 ആനയുടെ  ഭാരം താങ്ങാൻ  സാധിക്കാതെ  കല്ല്‌ തകർന്നു . ആന താഴേയ്ക്കു  വീണു ചത്തു . കടുവ  ആനയെ  തിന്നു .

ആനയുടെ  അസ്ഥികൂടം  തേക്കടിയിൽ  ഞാൻ  കണ്ടു .

One Reply to “വനത്തിനുള്ളിലെ സംഭവം”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.