മേഘസന്ദേശം 

 

ഉയരങ്ങൾ താണ്ടുമ്പോൾ കിളി
തെന്നി നീങ്ങുമൊരു  മേഘത്തെ കണ്ടു .
പോകുവതെങ്ങോട്ടു നീ പാറി
അറിയുന്നുവോ , കാറ്റിലൊഴുകി , ഗതിമാറി
നിൻ നിറമാട്ടെ നിനക്കില്ലുറപ്പു
പകരുന്നു സൂര്യൻ നിറഭേദമെല്ലാം
ഞാനെന്നുമീ  പനംതത്ത  പച്ചക്കിളി
മാറുന്നു നീയിനി കരിമേഘമായി, ഇടിമുഴക്കി .
art by Shreya Susan Zacharia
നീ ചിലപ്പോൾ ഒരു നനുത്ത തൂവൽ  പോലെ
വാനമാം  വയലേലകളിൽ മെയുമാടുപോലെ
മേഘസ്തംഭത്തിലൊളിച്ചിരിക്കും നഭസ്സിലുള്ളതൊക്കെ
ഭൂമിക്കു മുകളിലൊരു കുടയായി ,മഴയുടെ വഴിയായി .
ഞാനീ  ജീവിതം പാറി തിമിർക്കുന്നു
നീ കുളിർമഴയായി  പെയ്തു മണ്ണിലലിയുന്നു
നന്മ ചെയ്യുവാൻ സ്വയം ഉലഞ്ഞലിഞ്ഞ   നിന്നെ  ആരറിയുന്നു
തീ പാറും മിന്നലിലുരുകി വീണ നിന്നെ ആരോർക്കുന്നു
തത്തക്കിളി  നീ മറന്നുവോ ? കാണുമിവിടെൻ
ഓർമ്മയായ്  ഒരു പുൽമേടും ആമ്പൽകുളവും
പൂത്തുനിൽക്കുമീ  തണൽ മരങ്ങളും
മാനത്തു മായാതെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നൊരു മാരിവില്ലും .

2 Replies to “മേഘസന്ദേശം ”

  1. Too difficult to express my feelings about both of you!
    Inspiring and thought provocative lines and colours.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.