ഭൂമി- ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്

 സകല ചരാചരങ്ങളും
                                  പട്ടുപോയൊരു
 ദുരന്തപൂരിതമാം പാഴ്മരു –
                                          വിന്നീ  ഭൂമി .
  കഴിഞ്ഞു പോയ  യുഗങ്ങൾ                                                                                                                                 മറന്നുകാണുമോ
  കൊഴിഞ്ഞുപോയൊരാ                                                                                                                                        സൂക്ഷ്മതാളുകൾ .
  തളിർത്ത ചെടികൾ, വിരിഞ്ഞ                                                                                                                                           പൂവുകൾ
 കിളിർത്ത നാമ്പുകൾ , കാറ്റിലുലയും                                                                                                                                            ചില്ലകൾ .
  സൂര്യോദയത്തിനുണരും പക്ഷികൾ                                                                                                                                                  പാടും
 അതിലൊഴുകിയെത്തും വെൺ                                                                                                                                              മേഘങ്ങൾ .
ധൂളിപറത്തി  തളരും പൊൻ                                                                                                                                                വെയിൽ
മാഞ്ഞുപോകും മാരിവില്ലും                                                                                                                                         സന്ധ്യയിൽ
മണ്ണിലുയരും ആശകളുമായ്  പുതച്ചുറങ്ങും                                                                                                                                          കിനാവുകൾ
കൂട്ടിനുണ്ട് പുഴയും അങ്ങകലെ
                                                         മലനിരയും
നിഴലുകൾ ബാക്കിവച്ചാ  സുന്ദര                                                                                                                                      നാളുകൾ മാഞ്ഞു .
 തേനിൻറെ ,പൂവിൻറെ  ഗന്ധമോർമ്മയായി                                                                                                                                     വെളിച്ചമണഞ്ഞു .
മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകി,കടലുയർന്നു
                                                                         പൊങ്ങി
മഴതിമിർത്തു , പുഴ   കവിഞ്ഞു  ,മലകൾ                                                                                                                                       മണ്ണോടുചേർന്നു
വന്യജാലം തീയിൽ വെന്തു വെണ്ണീറായി                                                                                                                                         പറന്നകന്നു
വയലുകൾ  വരണ്ടുണങ്ങി പ്രതീക്ഷകൾ                                                                                                                                         പാഴായി .
ആരവം നിലച്ചു ! മനുഷ്യൻ എന്നേ
                                                                 മരിച്ചു !
അമ്മയാം ഭൂമിയെ മറന്ന അതേ                                                                                                                                                   നാൾ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.