നഗരം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നാശം അടുക്കരുത്

   നാം  സഹായം  ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്  അത് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ  പിന്നെ  നാം  മനുഷ്യരെന്ന  വിശേഷണത്തിന്  യോഗ്യരല്ല .  നമുക്ക്ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം പേർ  മറ്റുള്ളവരുടെ വഞ്ചനക്കും  അവഗണനയ്ക്കും  പാത്രമാകുന്നു .

                     കടം വാങ്ങിയ  കർഷകനെ  ചതിച്ചത് പ്രകൃതി ആണെങ്കിൽ  പ്രകൃതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട്  എന്ത് കാര്യം ? തണൽ   തരുന്ന  മരങ്ങളെ  മുറിച്ചു മാറ്റാൻ   നമ്മുടെ കൈ  പൊങ്ങാൻ നാം  സമ്മതിക്കരുത് . നാം പ്രകൃതിയെ  നശിപ്പിക്കരുത് .

   ജനനന്മ  മുൻനിറുത്തി  മരങ്ങളെ  അറുത്തു  മാറ്റാൻ  ആ  കൈ  ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ  മരം ആർക്കു പരാതി നൽകും ?

   സഹായം  ആവശ്യമുള്ളവരെ  സഹായിക്കുന്ന  സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ  നന്മയുടെ  അവതാരങ്ങളാണ് .

                          സൗകര്യങ്ങൾ  ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു . വികസനത്തിൻറെ  പേരിൽ  പലപ്പോഴും  മനുഷ്യനും  മണ്ണും  വലിയ നഷ്ടം നേരിടെണ്ടാതായി വരുന്നു . പാലം  പണിയാൻ  വേണ്ടി  മരങ്ങൾ  മുറിച്ചു . മനുഷ്യർക്ക്‌ വീട്  നഷ്ടപ്പെട്ടു .

                      വികസനം വരുമ്പോൾ  നഗരത്തിനൊപ്പം  പ്രകൃതിയും അഭിവൃദ് ധി പ്പെടണം . മരങ്ങൾ  നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക . പ്രകൃതി  എന്ന അക്ഷയപാത്രം എറിഞ്ഞു ടയ്ക്കാതിരുന്നൽ  എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കും . നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കാതിരുന്നാൽ  നമ്മുടെ ഭൂമി ശാന്തസുന്ദരമായിരിക്കും .

     ജനങ്ങൾ  സുരക്ഷിതരാകാൻ പ്രകൃതി  സുരക്ഷിതയായിരിക്കണം . മനുഷ്യന്റെ നിലനില്പ്പ്  പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ  ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

written by SherinMary Zacharia in June2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.