തലയില്ലാത്ത സമൂഹം

നമ്മെ  ഭരിക്കുന്നവരുടെ  ഉത്തരവാദിത്തമാണ്  അടിസ്ഥാന സൗ കര്യങ്ങൾ   ജനങ്ങൾക്കായി  ഒരുക്കുക എന്നത് . നാം സത്യത്തിനും നീതിക്കും വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട യിരുന്ന  ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് .

 ഞാൻ  നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തെ  പറ്റിയാണ്  എഴുതുന്നത്‌ .  നാം   പ്രശ്നങ്ങൾ   മനസ്സിലാക്കിയാലേ  അവയുടെ  പരിഹാരം  കണ്ടെത്തനാവൂ

 നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ  പ്രശ്നം  അച്ചടക്കമില്ലായ്മയാണ് . സ്വന്തം  കാര്യം നേടാൻ  എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത   സമൂഹത്തിലെ  ഭൂരിപക്ഷം . വലിയ ബഹളമില്ലാത്ത  ഒരു ആഘോഷവും നമുക്കില്ല .

 സാമാന്യം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ  പോലും  നിയമം അനുസരിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നു. തന്റെ മാത്രം സൗകര്യം  നോക്കുന്നവർ നാടിനാപത്താണ് .

  പാവങ്ങളുടെ  ശബ്ദം  കേൾക്കാൻ  ആർക്കും സമയമില്ല . നന്മ  തിന്മയെ തകർത്തെറിയുമെന്ന  കാര്യം   ആരും ഓർക്കാറില്ല .

മനസ്സുകളെ  സ്വാധീനിക്കാൻ  കഴിവുള്ള  നേതാക്കന്മാർ  സ്വന്ത ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക്  മാതൃകയാക്കണം

written by Sherin Mary Zacharia in May 2015

0 Replies to “തലയില്ലാത്ത സമൂഹം”

  1. Great! The so called elite of the society, who are doing misadventures, should be ashamed of reading this, as if, it is coming out from a horses mouth, and not from a child like Sherine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.