നഗരം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നാശം അടുക്കരുത്

   നാം  സഹായം  ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്  അത് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ  പിന്നെ  നാം  മനുഷ്യരെന്ന  വിശേഷണത്തിന്  യോഗ്യരല്ല .  നമുക്ക്ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം പേർ  മറ്റുള്ളവരുടെ വഞ്ചനക്കും  അവഗണനയ്ക്കും  പാത്രമാകുന്നു .

                     കടം വാങ്ങിയ  കർഷകനെ  ചതിച്ചത് പ്രകൃതി ആണെങ്കിൽ  പ്രകൃതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട്  എന്ത് കാര്യം ? തണൽ   തരുന്ന  മരങ്ങളെ  മുറിച്ചു മാറ്റാൻ   നമ്മുടെ കൈ  പൊങ്ങാൻ നാം  സമ്മതിക്കരുത് . നാം പ്രകൃതിയെ  നശിപ്പിക്കരുത് .

   ജനനന്മ  മുൻനിറുത്തി  മരങ്ങളെ  അറുത്തു  മാറ്റാൻ  ആ  കൈ  ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ  മരം ആർക്കു പരാതി നൽകും ?

   സഹായം  ആവശ്യമുള്ളവരെ  സഹായിക്കുന്ന  സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ  നന്മയുടെ  അവതാരങ്ങളാണ് .

                          സൗകര്യങ്ങൾ  ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു . വികസനത്തിൻറെ  പേരിൽ  പലപ്പോഴും  മനുഷ്യനും  മണ്ണും  വലിയ നഷ്ടം നേരിടെണ്ടാതായി വരുന്നു . പാലം  പണിയാൻ  വേണ്ടി  മരങ്ങൾ  മുറിച്ചു . മനുഷ്യർക്ക്‌ വീട്  നഷ്ടപ്പെട്ടു .

                      വികസനം വരുമ്പോൾ  നഗരത്തിനൊപ്പം  പ്രകൃതിയും അഭിവൃദ് ധി പ്പെടണം . മരങ്ങൾ  നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക . പ്രകൃതി  എന്ന അക്ഷയപാത്രം എറിഞ്ഞു ടയ്ക്കാതിരുന്നൽ  എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കും . നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കാതിരുന്നാൽ  നമ്മുടെ ഭൂമി ശാന്തസുന്ദരമായിരിക്കും .

     ജനങ്ങൾ  സുരക്ഷിതരാകാൻ പ്രകൃതി  സുരക്ഷിതയായിരിക്കണം . മനുഷ്യന്റെ നിലനില്പ്പ്  പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ  ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

written by SherinMary Zacharia in June2015

our position in society

lots    of people try to        display  their     wealth   in           today’s  world people want great fame and name however   our world                     does  not value real  generousity .our          just       and   kind        nature        alone should talk     of us. kind people will always have god’s blessings. some attach a         lot of importance to their looks. quality of thoughts is equally important.just being famous alone is not enough.

mighty nature

today    I find      precious water not           getting any         protection finding pure water has become the        top                   intention of governments getting enough fresh water nowadays usually is               highly expensive.more houses need water very much.  unfortunately people waste a lot of water we  cannot waste water which belong to other creatures    also  Kerala is  by default enclosing a lot of water people fill ponds and fields to  build   houses there.too rash          usage     of rivers and lakes add to the agony of mother    nature when tormented to            a        great             extent nature  retaliate

nowadays    every     part of       the world is experiencing harsh    weather.       years leave a permanent scar on earth.for life   to  continue on      this planet we should                     use the resources carefully

തലയില്ലാത്ത സമൂഹം

നമ്മെ  ഭരിക്കുന്നവരുടെ  ഉത്തരവാദിത്തമാണ്  അടിസ്ഥാന സൗ കര്യങ്ങൾ   ജനങ്ങൾക്കായി  ഒരുക്കുക എന്നത് . നാം സത്യത്തിനും നീതിക്കും വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട യിരുന്ന  ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് .

 ഞാൻ  നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തെ  പറ്റിയാണ്  എഴുതുന്നത്‌ .  നാം   പ്രശ്നങ്ങൾ   മനസ്സിലാക്കിയാലേ  അവയുടെ  പരിഹാരം  കണ്ടെത്തനാവൂ

 നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ  പ്രശ്നം  അച്ചടക്കമില്ലായ്മയാണ് . സ്വന്തം  കാര്യം നേടാൻ  എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത   സമൂഹത്തിലെ  ഭൂരിപക്ഷം . വലിയ ബഹളമില്ലാത്ത  ഒരു ആഘോഷവും നമുക്കില്ല .

 സാമാന്യം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ  പോലും  നിയമം അനുസരിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നു. തന്റെ മാത്രം സൗകര്യം  നോക്കുന്നവർ നാടിനാപത്താണ് .

  പാവങ്ങളുടെ  ശബ്ദം  കേൾക്കാൻ  ആർക്കും സമയമില്ല . നന്മ  തിന്മയെ തകർത്തെറിയുമെന്ന  കാര്യം   ആരും ഓർക്കാറില്ല .

മനസ്സുകളെ  സ്വാധീനിക്കാൻ  കഴിവുള്ള  നേതാക്കന്മാർ  സ്വന്ത ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക്  മാതൃകയാക്കണം

written by Sherin Mary Zacharia in May 2015

eternal enimies

when war breaks         out the  innocent children of that place does  not get a chance  to    live their childhood. the children of war  torn nations worry about the safety of their houses family and friends.

people think       force can get  them     power and moneytheyforget that without     a healthy generation their everything is useless only young people can give service to the affected people the older people need the young people for support.

the children grow up amidst fear pain and hunger.their schools and parks destroyed. growing up in such circumstances will not make them happy

the eternal enemy of mankind is war

our world    needs people who establish images   of peace here .I will spread the message of peace through  my blog

hats off! ഗുഹാമനുഷ്യാ

നാം  പല ജോലികൾക്കും  യന്ത്രങ്ങളുടെ  സഹായം തേടുന്നു . അവയില്ലാതെ  നാം നിസ്സഹായരാണ് . സമ്പത്തുള്ളവർ  തങ്ങൾക്കു വേണ്ട  വസ്തുക്കളെല്ലാം  പണം കൊടുത്തു വാങ്ങുന്നു .

    പക്ഷെ  സൂത്രശാലിയയ  മനുഷ്യൻ  പോയ സ്ഥലത്തെല്ലാം  തൻറെ  കഴിവ് തെളിയിച്ചു .

നമ്മുടെ  പൂർവ്വി കർ   സമ്പത്തിനെക്കാളും  ഒത്തുള്ള  പ്രവർത്തികൾക്ക്  പ്രാധാന്യം  നൽകി . സകല  ജോലികളും  അവർ  സംഘമായി  ചെയ്തു . ഉദാഹരണം  കൃഷി , നൃത്തം ,പാചകം  ഒന്നിച്ചു പണി  ചെയ്യുമ്പോൾ  സന്തോഷവും സങ്കടവും  പങ്കിടുന്നു.

    യന്ത്രങ്ങളുടെ  കടന്നുവരവോടെ  മനുഷ്യൻ സദാ  പണിയെടുക്കാൻ അവയെ ആശ്രയിച്ചു .

സകല ജോലികളും തനിയെ ചെയ്യുന്നവർക്ക്  നല്ല ആത്മവിശ്വാസം  ഉണ്ടാകും  താൻ സ്വയം ചെയ്ത ജോലികൾ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു .

written in April 2015

ഇര

ഒരു ദിവസം ഞാ൯ പത്രത്തിൽ വായിച്ച കാര്യമാണിത്. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു പുലിയിറങ്ങി, മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ചു,ആടുമാടുകളെ കൊന്നുതിന്നു.ഒരു പുലി ഗ്രാമത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി. പുലിയെ പിടിക്കാ൯ ജനങ്ങളും സ൪ക്കാരും തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു.

                                           പുലിയെ ബന്ധിക്കാ൯ വടം കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ പുലി ഓടിപ്പോയി.  തോക്കുമായി മൃഗ‍ഡോക്ട൪  പുലിയെ വെടി വയ്ക്കാ൯  എത്തി.

പുലി അയാളെ മാന്തി. ഡോക്ട൪ ജീവനും കൊണ്ടോടി. സ൪ക്കാ൪ നിസ്സഹായരായി.

                                            പുലി ത൯റെ സ്വതന്ത്രജീവിതം തുട൪ന്നു. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രാമവാസികൾ വനപാലകരെ പൊറുതിമുട്ടിച്ചു. സഹികെട്ട് അവ൪ പുലിയെ പിടിക്കാ൯ ഇരുമ്പുകൂടു  പണിതു. ഈ കൂട്ടിനകത്താണ് പുലി കയറേണ്ടത്. പുലി കൂട്ടിൽ കയറാ൯  വേണ്ടി  ഇരയെ കണ്ടു പിടിച്ചു  കൂട്ടിലാക്കണം.

                                              പുലി  ജീവനുളള   മൃഗ‍ങ്ങളെ മാത്രമെ തിന്നുകയുളളൂ. സൂത്രത്തിൽ ഒരു നായെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ കൂട്ടിലടച്ചു. പാവം നായ താ൯ പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അറി‍ഞ്ഞില്ല. താ൯ ഏതെങ്കിലും നല്ല വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് ആ തെരുവുനായ കരുതി. അവ൯ തനിക്കു കിട്ടിയ ബിസ്കറ്റും തിന്ന് ഉറങ്ങി.

                                               രാത്രിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന പുലി അവിടെ വന്നു. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന നായ പുലിയുടെ ഇരയായി. പുലി മനുഷ്യ൯റെ സ്വാ൪ത്ഥതയുടെയും.

written  in  August  2014   by  Sherin  Mary  Zacharia

മണ്ണിന്റെ മക്കൾ

  ഈ  ഭൂമിയുടെ  യഥാർത്ഥ  അവകാശികൾ ആരാണ് ? പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും  സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ .ഈ  ഭൂമിയുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനം  കേൾക്കുന്നവർ .ആദിവാസികളാണ്  ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ  ഈ  മണ്ണിന്റെ മക്കൾ . അവരെ അവരുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതശൈലി  പിൻതുടരാൻ  അനുവദിക്കുകയാണ്  വേണ്ടത് .

                                   ആദിവാസികൾ  വളരെയധികം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് . സ്വജനങ്ങളോടൊപ്പം  കാടിന്റെ  അകത്ത് അവർ തനതായ  ജീവിതരീതി  പിൻതുടരുന്നു . താൽപ്പര്യമുള്ള  തരത്തിൽ  ജീവിക്കുവാൻ  അവരെ അനുവദിക്കണം . ആദിവാസികളുടെ കാനനവാസത്തിന്  ചേരാത്ത  ഒന്നാണ്‌ കാടിനരികിൽ  കോണ്‍ക്രീറ്റ്  വീടുകൾ  പണിയുന്നത് .

                             ആദിവാസി കാടിനകത്തു സ്വന്തസംസ്കാരത്തെ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന  ജീവിതം നയിക്കട്ടെ. ആദിവാസികളെ പരിഷ്കൃതരാക്കുമ്പോൾ  അവരുടെ  കല , സംസ്കാരം , പാരമ്പര്യമായി  കിട്ടിയ അറിവുകൾ  എന്നിവ  നഷ്ടപ്പെടാതെ  കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം .

written by SherinMaryZacharia in September 2014

drawing by Shreya Susan Zacharia

young people get too little chance

young people     get     too little chance  to speak to  public what you think of the world.  doers of wrong go around  but   you do not go around the          world to enjoy      life. go to help     the poor and needy. to wash  your mistakes you form into a servant of the helplless.vent your energy in making    a wonderful world.everybody    needs  to       organise their lives    into  more useful ones be     good       rest of the world will     understand            you.       the young people                      embody energy they  should spend it for  those who cannot stand up for   themselves. i plan to write about  these issues.