ചതിക്കരുത് ഭൂമിയെ 

ജന്മം നൽകുന്ന മണ്ണാണ് മാതാവ് .

ആ മാതാവിന് വിഷം നൽകുന്നു മക്കൾ .

 ആ കൊടിയ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ  വരും തലമുറ ശരീരവും ബുദ്ധിയും വിവേകവും നശിച്ചവർ ആകും. സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കു പിറകെ പായുമ്പോൾ  സ്വന്തം നിലനിൽപ്പ്  അപകടത്തിലാക്കുന്നു  നമ്മൾ
      വീടിനു  സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ  ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസ വസ്തുക്കൾ നാം സാധാരണ നന്നായി കഴുകി കളയുന്നത്  ചെന്നെത്തുന്നത് ഭൂമാതാവിൻറെ  നെഞ്ചിൽ . വീടും പരിസരവും  വൃത്തിയാക്കാൻ  നമുക്ക് സുഗന്ധ ലായിനികൾ പല നിറത്തിൽ തയ്യാർ . ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതോ  ഭൂമിയുടെ വായിലേക്ക്.
     ചില നല്ല തുണികൾ സോപ്പു വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയാൽ നശിച്ചു പോകും  . വെള്ളത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ നശിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നില്ല.പക്ഷെ അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കും
     കൂടുതൽ വികസനം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുന്നതിനായി  നാം മണ്ണും വിണ്ണും ജലവും ഉപയോഗശൂന്യമാക്കി. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പു  മുറിക്കുന്നു
  നമുക്ക് ചൂടെടുക്കാതിരിക്കാൻ  നാം എ .സി . ഓൺ ചെയ്യുന്നു.
 കറൻറ്  ചെലവാക്കുന്നു .
കറൻറ് ഉണ്ടാക്കാൻ അണ  കെട്ടുന്നു .
കാടുകൾ  മുങ്ങുന്നു .
പുഴകൾ അഴുക്കു ചാലുകളാക്കി നമ്മൾ കുടിവെള്ളം തേടി അലയുന്നു.
പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം.
ചുമരുണ്ടെങ്കിലേ ചിത്രമെഴുതാനാകു .
പ്രകൃതി ഉണ്ടെങ്കിലേ നാം ഉളളൂ .

Our brave soldiers

Our India is a vast country

There are many people living   without peace of mind.

So many  have  no roof  above  the head.

Sisters and mothers searching  for daily food.

 

Everyday is not   sunny

Floodwaters inside the house  rise steadily.

You  sleep sound

For  there is someone on your guard.

 

Very happy are we, secure

In   our family’s care

There is  no nightmare

That makes us fear.

 

Surrounds the nation mighty

With lives set for duty

Snow and rain are no matter

Desert winds  do not bother

 

Peace in the ground of In

No  power can make her  their servile

For the brave soldiers defend the area

Even  if attacks seem to challenge.

 

Dawn to dusk  , shells explode

Tact   by the enemy who try to invade.

The soldier’s   house in the village

Prays- not he be a   hostage.

 

For the nation he gives his life

Proud about him in their grief

The soldier will be forgotten with news

But  his blood ; is everyday sun rise.

Where is the wolf ?

Every  reason to hurt   another  life stems from the human trait of  greed. Eternal   desire to have more ,more than what your fellow being has, causes all  misery on earth. Wanting more  when  you  have so much can give   dreadful results.

Wisdom tries to tell   that every individual needs   mostly the same  things for  living on earth. Then why do some have more while some have too little?

Where is the future taking the world to? do we really feel sorry for the ones who do not  have anything  to expect?

We turn away our eyes from scenes of misery around us .rewind time and believe that you were born  very  unlucky. Ever tried to find help  to escape from the swords that hang over  the head?

With people around engrossed in  educating  their  wards in prestigious schools ,these children  might become   totally unaware of the hardships faced by common man .    they grow up    not sensitive to the everyday struggles of ordinary humans. Another  person’s woes tend not to  shake   their hearts.

A school should produce responsible citizens, just  not students with a certificate .yet value is given to the owner of  grades than the one with true knowledge. Nature  has many secret lessons to teach us in order to ensure the real harmony of living things .

We try to educate young people only by making them read  books in the syllabus. They relax with  this  little    information because they know that this will  find them a qualification. Rows of classrooms are never quite equivalent  to great challenges of the world around.  Time invested in observing  our   world  will   give us   greater rewards than  time spend worrying about  dimensions    of solids.

Remember the little time everyone has got on earth. We rush to reach the top ignoring  the   ones who lie fallen. Tail of the wolf  sticks out behind     each one.  Always trying to hunt the helpless.

Respect for other  people’s feelings   alone rolls  out  tears from the eyes of the compassionate  . Understand  that there are  ups and downs in everyone’s life . Nobody is a winner or loser  for ever.

From the inside of your heart

Round turns the earth every  day.

Right in the middle of   your sickbed water heats up your body. It reminds you that you will live one more day. Inside your heart winds up memories that neither die nor turn  dim.

Sure nothing can erase the images of the slopes and hills that design   your town. War  has left nothing  behind for people to remember  your town.You will only see   ruins ,of your home,your school,the hills and valleys.

The only reason to feel happy  is ,that  there will not be any behaviour therapy sessions in times of bitter war. Right there was you being trained to demonstrate  good behaviour. You knew that really nobody can  turn you into a robot that does those things which your trainer thought  correct.Redefining           your outlook on yourself was worse than exploding bombs. You  were  forced to  fight against  your  true self.

Every unknown     war hero gets reward for   the   hope they give to the ruined      lives of people among  old sick and disabled . Every kind person whose role was to just make you feel good is immortal in your  heart.  Goes the fighter to win the war, not a thought about the helpless crosses his mind or changes his actions.

People usually think of rulers  or political persons when the nation faces turmoil. You,  the youngster  with autism is nowhere in their top ideas for welfare of survivors of strife.

Horrifying cries pierce your ears from the  beds nearby.  You  wonder  why ,  with so many teachers and mothers around there is still war in the    world.  You want to tell them to care for the ordinary children like they  give you love  and direct you to love reach other .

To  understand and empathise with who have so much to worry about in  life is a gift given by god. To feel the   pain of others   in one’s own heart is what the world desperately needs today.

You tried to tell the world  to forget competition    and       perfection ; the truth about life is it deserves to be encouraged and appreciated.

 

 

 

ആരുടെ ഭൂമി ?

മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും  തമ്മിൽ  ഭൂമിയുടെയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെയും   അവകാശം  സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി  തലമുറകളെ  ഇല്ലാതാക്കുന്ന  രാസ ആണവ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു  പോരാടുന്നത് പുതുമയല്ല .

ഇപ്പോൾ ഇത്തരം  കലഹങ്ങൾ  മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും  തമ്മിലായി .

ഈ  ഭൂമി എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് . ഭൂവിഭവങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക്‌ മാത്രമല്ല പക്ഷിമൃഗങ്ങൾക്കു    കൂടി  അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. തങ്ങൾക്കു കൂടി അവകാശപ്പെട്ട മരങ്ങൾ വെട്ടി,  കുളങ്ങൾ  വറ്റിച്ച് , ചതുപ്പുകൾ നികത്തി  സർവ്വവും മലിനമാക്കുന്ന മനുഷ്യനോട്  മൃഗങ്ങൾ സൗമ്യത കാട്ടുന്നതെങ്ങിനെ?
ഈ ഭൂമിയിലല്ലാതെ  മറ്റൊരിടത്തും  മരങ്ങളും, പൂക്കളും കാണാൻ സാധിക്കില്ല .  സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ  പക്ഷിമൃഗാദികൾ  ചേർന്നു മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്നു  നാടുകടത്താൻ  തീരുമാനിച്ചു .
അവർ സംഘം ചേർന്നു  മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ചു .
പശുക്കൾ കുത്താൻ വന്നു  .രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ  ഉറുമ്പുകളും തേനീച്ചകളും ഇളകിവന്നു മനുഷ്യരെ  ഓടിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു .
സുന്ദരമായി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന മയിൽ രൗദ്ര ഭാവം പൂണ്ടു. ബദ്ധ ശത്രുക്കളായ പാമ്പും  എലിയും ഭൂമിയെ മനുഷ്യനിൽ നിന്നു മോചിപ്പിക്കാനായി  തോളോട് തോൾ ചേർന്നു പോരാടി . വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ  ഹൃദയ വേദനയോടു കൂടി  കുട്ടികളെ  മാന്തിപ്പറിച്ചു . ഇതൊന്നും കണ്ടു ഭയക്കാതിരുന്ന തവളകൾ  കാതടപ്പിക്കും വിധം  “പേക്രോം പേക്രോം”  എന്നു കരഞ്ഞു .
ആര്  ആക്രമിച്ചാലും  തിരിച്ചു ആക്രമിക്കാൻ മറക്കാത്ത  മനുഷ്യൻ  ആയുധ പ്പു രയിലേക്കു  ഓടി . തോക്കുകളും ഗ്രനേഡുകളും  അട്ടകളും ഒച്ചുകളും  പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു .
” ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി രക്ഷയില്ല . നമുക്ക് കടലിനടിയിൽ പട്ടണങ്ങൾ പണിതു രക്ഷപെടാം”. ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ തലവൻ മാർ  യു .എൻ   ലിരുന്നു  പ്രഖാപിച്ചു . അവരുടെ ദേഹത്തു  കയറിയ മൂട്ടകളെയും പാറ്റകളെയും   ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ  അവർ പാടുപെട്ടു.
നക്ഷത്രമത്സ്യങ്ങളും സ്രാവുകളും കിനാവള്ളികളും  കടലിൽ  ഇറങ്ങിയവരെ തുരത്തി  ” ഞങ്ങളുടേത് കൂടിയാണ് ഈ  ഭൂമി. ഞങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം   വിഷം കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണോ ?” തിരകളിളക്കി വന്ന തിമിംഗലം  കയർത്തു .
“സൂപ്പർ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്  നമുക്ക്   ചൊവ്വയിലേക്ക്  പോയി നോക്കാം  . സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ  ചൊവ്വയെ പുതിയ ഭൂമിയാക്കാം .”  ശാസ്ത്രജ്ഞർ  കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ആരംഭിച്ചു.
സമ്പത്തു കൊണ്ടു ചൊവ്വയെ ഭൂമിയാക്കി മാറ്റാൻ  അവിടെ പോയി   പഠനം  നടത്താൻ  ശാസ്ത്രജ്ഞർ  സൂപ്പർ റോക്കറ്റിൽ   തിരിച്ചു .
“ഈ  ഭൂമിയെ  കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു  ചൊവ്വയിൽ നമുക്ക് സ്വർഗം തീർക്കാം.  ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ  മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ വെൻഡിങ്  മെഷീനിൽ നിന്നു എടുക്കാം . ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ കത്തിച്ചു  കളയാം . മനുഷ്യൻ മാത്രം മതി പുതിയ  ഭൂമിയിൽ.” അവർ തീരുമാനിച്ചു.

റോക്കറ്റ് ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങി . ചുവന്നു  അറ്റങ്ങളോളം വരണ്ടുണങ്ങിയ മരുഭൂമി.

സുന്ദരമായ ഭൂമി  എവിടെ  ചൊവ്വ എവിടെ?
അഗാധ ഗർത്തങ്ങളും ഉരുണ്ട  പാറകളും മാത്രമാണ് ചൊവ്വയുടെ രൂപം
“ചൊവ്വയെ വാസയോഗ്യമാക്കാൻ  അനേകം പണക്കിഴികൾ വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ധാരാളം പ്രയത്നവും . സുന്ദരമായ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടു  നമുക്ക് ചൊവ്വയെ നിറയ്ക്കണം .”
“ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി എന്തിനു  ചൊവ്വയെ വാസസ്ഥലമാക്കണം ?  നമുക്ക് വന്ന വഴി തിരിച്ചുപോകാം .”
മരങ്ങൾ നട്ടു  കുളങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി  ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ  ഈ സംഖ്യ  വളരെയധികം.
സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും  സ്നേഹത്തോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ഉള്ളതാ കണം നമ്മുടെ ഭൂമി.

Woolly mammoth returns

Earth supported a variety of amazing life forms and habitats long time back also. Earth was inhabited  by creatures big and small.

now many of the  rare  species are extinct. bringing them back to life on    this  planet is  the wish of many  scientists. they want to establish reasons for the termination of the earth’s  dinosaurs and mammoths.

when woolly mammoths return to earth they might expect the same old snow covered world with some humans wearing fur chasing deer. however they will be shocked to see the earth  reeling under global warming. everywhere man has put his signature- destruction.

hunting without thinking  about earth’s biodiversity  has wiped off many life forms  from earth. rights conscious modern man is not much different from his early ancestor; thinks the WM.  rush for luxury and power makes man greedy. Early man killed only for getting food and for saving his life. However modern man hunts and kills in the name of religion,politics…

food  alone was the goal of early  man. after he invented wheel ,man began to  go in the path of plundering earth’s resources. WM tells scientists to recreate him only if they can restore earth in its former beauty and glory.

 

HEAR MY VOICE IN SILENCE

 

When a disabled child is born people wonder why such a child is born . The reason that God wants each one of our people to love others with all their shortcomings.

Usually people like only those who are famous or rich. They do not bother  about disabled people who wish to lead a life with dignity.

When people see a person who is different from them they start asking hurting questions. People should stop looking at the differences and try to support these people.

Bad people make hurting remarks about disabled people. People should  understand the skills of disabled people and encourage them. We should try to overcome the stigma attached  with disabilities.

Our duty is only to love each other.

 

 

This  article was written by Sherin Mary Zacharia in 2014 October , before she started  blogging

Games that have no rules

Quite like  holding special authority some people demand special opportunities to fulfill their duties. this is done  mostly by  educated healthy well off people.they could have sweated with others standing       in the long queue.everyone just wants to finish fast.

Gone are the days when man made rules  to make people equal. doing something that will       withhold            the serving of opportunity for  others is          injustice. it cannot    remain unnoticed.by  trying  to block the way of others we prevent them from reaching  their goal.cut the ropes tying selfishness to other people’s  chances .

unite to resolve that thoughts that  give space to needs of others should be the norm of the time. give inspiration to youngsters to be in control of their policy towards the pace  of life. most  road accidents nowadays happen while overtaking. remember the story of the hare and the tortoise. we will get what is due to us.  there  is a speed for all things on earth. altering this will lead to absolute unrest.